Kesäyliopistojen osaamisperusteisten koulutusten tiekartta, 3 op

Määritellään kesäyliopistojen yhteiset arvot ja niihin perustuvat strategiset linjaukset
osaamisperusteisessa koulutustoiminnassa ja laaditaan yhteinen laajempi opetussuunnitelman
perusteet, jossa painopiste on jatkuvan oppimisen edistämisessä. Yhteisessä työskentelyssä
luodaan uusia toimintamalleja oppilaitosten väliselle yhteistyölle ja kehitetään koulutuksia
osaamisperusteisiksi luoden yhdenmukaisia toimintakäytäntöjä.

Toteutustavat: Tämä osio jakautuu kahteen kokonaisuuteen: A) Pedagogisen osaamisen
vahvistamiseen koulutussuunnittelussa ja B) Osaamisperusteisten työelämälähtöisten
täydennyskoulutusten prosessikuvauksiin. Koulutus jakautuu kaikille yhteisiin reaaliaikaisiin
johdantoluentoihin (14 t), työpajatyöskentelyyn pienemmissä ryhmissä (40 t) ja
kesäyliopistokohtaiseen itsenäiseen työskentelyyn (27 t).

Tuotos: Kullekin kesäyliopistolle soveltuva ja käytännönläheinen osaamisperusteisen
kouIutussuunnittelun toimintamalli. Osaamisperusteisten koulutusten osaprosessien kuvaaminen
työohjeineen.

Toteutus:

A) Pedagogisen osaamisen vahvistaminen kesäyliopistojen koulutussuunnittelussa
Ilmoittautuminen

1. Koulutussuunnittelu pedagogisesta ja didaktisesta näkökulmasta (4 t)
– Laadukkaan koulutussuunnittelun lähtökohtana on oivaltaa erilaisten oppimiskäsitysten vaikutus
koulutuksen käytännön järjestelyihin ja pedagogisiin ratkaisuihin. Tämän kokonaisuuden jälkeen
osaat analyyttisesti tarkastella yhdessä kouluttajan kanssa pedagogisia valintoja ja didaktisia
ratkaisuja.
Kouluttajana Hanne Koli, House of Leading & Learning
Tiistaisin 11.1.2022 ja 25.1.2022 kello 13-15 (4 t johdantoluentoa)
Toteutus: Zoom

2. Käytännön ”työkalu” pedagogiseen suunnitteluun (14 t)
Tämän kokonaisuus tukee kouluttajan kanssa käytävää keskustelua pedagogisista ratkaisuista,
joiden tavoitteena on auttaa sekä kouluttajaa suunnittelemaan oman opetuksensa että auttaa
opiskelijaa saavuttamaan koulutukselle asetetut osaamistavoitteet. Osaat huomioida
koulutussuunnittelun lähtökohdat arviointikriteeristä käsin.
Kouluttaja: Hanne Koli, House of Leading & Learning

Maanantai 7.2.2022 kello 9-11 (2 t johdantoluento)
Tiistai 22.2.2022 kello 12-16 (4 t työpajatyöskentelyä) samansisältöiset työpajat
Tiistai 1.3. 2022 kello 12-16 (4 t työpajatyöskentelyä) samansisältöiset työpajat
Tiistai 8.3.2022 kello 12-16 (4 t työpajatyöskentelyä) samansisältöiset työpajat.
Suosittelemme että kustakin kesäyliopistosta valitaan yksi työpaja, jossa edistetään ko.
kesäyliopiston koulutussuunnittelua.
Toteutus: Zoom

Ilmoittautuminen

B) Osaamisperusteisten täydennyskoulutusten prosessikuvaukset
Ilmoittautuminen

• Koulutuksessa kehitetään henkiIöstön osaamista ja kokonaisvaltaista ymmärrystä
osaamisperusteisen koulutuksen toteutusprosessista. Kevään 2021 aikana aloitetut kesäyliopistojen
yhteiset prosessikuvaukset ja niiden työstöt jatkuvat, tavoitteena on prosessikuvauksen
syventäminen työohjeilla.
• Koulutuskokonaisuuden jälkeen jokaisella kesäyliopistolla on käytettävissään omaan
kesäyliopistoon soveltuvat käytännönläheiset prosessikuvaukset työohjeineen osaamisperusteisen
kouIutussuunnittelun tueksi (1) koulutustarvekartoitus, 2) koulutussuunnittelu, 3) koulutuksen
markkinointi, 4) koulutuksen käytännön järjestelyt, 5) koulutuksen palaute, arviointi ja
kehittäminen, 6) opiskelijan prosessi ja 7) ePerusteet ja KOSKI-viennit, joka kehitetään loppuun
osiossa 3.)
• Tätä koulutusosiota suositellaan kesäyliopiston koko henkilöstölle

1. Johdatus prosessiajatteluun koulutusorganisaatiossa (2 t)
Luento-osuudessa johdatellaan prosessiajatteluun ja oppilaitosprosesseihin.
Kouluttajana erikoissuunnittelija Totti Tuhkanen, Turun yliopisto
Torstai 24.3.2022 kello 14–15.30 (2 t johdantoluento)
Toteutus: Zoom

2. Katsaus kesäyliopistoissa tehtyihin osaamisperusteisten koulutusten prosessikuvauksiin (3 t)
Tässä johdannossa luodaan katsaus kesäyliopistojenprosessityöhön – missä vaiheessa
prosessityö on nyt ja kuinka prosesseja voi hyödyntää kesäyliopiston koulutussuunnittelussa,
johtamisessa ja laadun parantamisessa.
Kouluttajana Anne Havukainen, Mikkelin kesäyliopisto

Maanantai 11.4.2022 kello 12–14.30 (3 t johdantoluento)
Toteutus: Teams / Zoom

3. Prosessistartti (2 t)
Luodaan suuntaviivat / ohjeet prosessikuvausten ja prosessivaiheiden työohjeiden laatimiseksi.
Kouluttajana Anne Havukainen, Mikkelin kesäyliopisto
Tiistai 26.4.2022 klo 10.00–11.30 (2 t johdantoluento)
Toteutus: Teams / Zoom

4. Työpajatyöskentely: Prosessikohtaista sparrausta (yht. 12 t)
Prosessityöpajoissa työstetään prosessikuvauksia ja prosessikuvauksen vaiheiden työohjeita
prosessi kerrallaan. Jokaiselle osaprosessille on oma työpaja.
Kouluttaja Anne Havukainen, Mikkelin kesäyliopisto
Koulutustarvekartoitus: torstai 5.5.2022 klo 14.00–15.30 (2 t)
Koulutussuunnittelu: torstai 12.5.2022 klo 14.00–15.30 (2 t)
Koulutuksen markkinointi: torstai 19.5.2022 klo 14.00–15.30 (2 t)
Koulutuksen käytännön järjestelyt: torstai 2.6. 2022klo 14.00–15.30 (2 t)
Koulutuksen palaute, arviointi ja kehittäminen: torstai 9.6.2022 klo 14.00–15.30 (2 t)
Opiskelijan prosessi: torstai 16.6.2022 klo 14.00–15.30
Toteutus: Zoom / Teams

5. Katselmus kesäyliopistokohtaisiin prosessikuvauksiin sisältäen työohjeet (4 t)
Katselmuksessa jaetaan hyviä käytäntöjä ja opitaan toisiltamme.
Kesäyliopistot esittelevät omat prosessikuvauksensa työohjeineen (Valitaan muutama
kesäyliopisto / prosessi). Prosessiesittelyihin valitaan mahdollisimman laaja kattaus erilaisia
prosesseja ja työohjeita, jotta toimintatapojen erilaisuus avartaa näkemystä, kuinka erilaisilla
toimintakulttuureilla ja toimintatavoilla voidaan päästä hyvinkin samaan lopputulokseen.
Kouluttaja Anne Havukainen, Mikkelin kesäyliopisto
Maanantai 22.8.2022 kello 12 – 16
Toteutus: Zoom / Teams

Ilmoittautuminen