(Skrolla ner för svensk text.)

Suomen kesäyliopistot kiittävät Svenska kulturfondenia saamastaan projektiavustuksesta. Tuen avulla voitiin toteuttaa ajankohtainen ja tärkeä hanke, jonka tavoitteena oli kasvattaa ja herättää kiinnostusta ruotsin opetusta kohtaan Suomen kesäyliopistoissa. Monipuolinen toisen kotimaisen kielen hallinta on tänä päivänä keskeinen osa työelämän osaamista.

Suomen kesäyliopistot ry toteutti vuonna 2022 selvityksen ruotsin kielikurssien tarjonnasta kesäyliopistoissa. Selvityksen tulokset tiivistettynä:

Vuonna 2022 kaikkiaan 80 % kesäyliopistoista tarjosi ruotsin kielikursseja osana kurssitarjontaansa. Keskusjärjestö halusi kartoittaa tarjottujen kurssien teemoja, sisältöä, sitä miten hyvin kurssit vastaavat koulutustarpeita sekä syitä kurssien mahdolliselle poisjättämiselle kurssitarjonnasta. Vuonna 2022 Suomen kesäyliopistoissa järjestettiin kaikkiaan 21 ruotsin kielen kurssia.

Kyselyyn vastanneista vain 12,5 % kertoo kurssitarjonnan vastaavan täysin alueen koulutustarpeita, 50 % katsoo sen vastaavan niitä hyvin ja 37,5 % ilmoittaa vastaavuuden olevan kohtalainen. Kurssi-ideat ovat vastaajien mukaan usein syntyneet asiakaspalautteen pohjalta. Muun muassa pienten osallistujamäärien vuoksi hyviäkin toteutuksia on kuitenkin monta kertaa jouduttu perumaan. Onneksi verkkototeutukset kuitenkin mahdollistavat osallistujien ilmoittautumisen ympäri Suomen.

Kesäyliopistoista 44 % ilmoittaa jatkossa haluavansa lisätä ruotsin kurssitarjontaa, kun taas 56 % ei koe tätä tarpeelliseksi. Myönteisesti vastanneet toivovat enemmän työelämää yleisesti käsittelevää kurssisisältöä, mutta nykyistä vähemmän asiakaspalveluruotsia. Myös opintopisteitä kerryttävät kurssit herättävät kiinnostusta. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi korkeakouluopiskelijoille suunnatut ruotsin kurssit, joilla opiskelijan kielitaitoa kehitettäisiin sellaiselle tasolle, että oman oppiaineen aineopintojen suorittaminen sujuisi myös ruotsin kielellä. Myös kääntäminen suomesta ruotsiin herättää kiinnostusta, jos vain sopivia opettajia kursseille löytyy. Ruotsinkieliset keskustelukurssit herättävät myös jonkin verran kiinnostusta.

Menneinäkin vuosina on järjestetty teemoiltaan ja lähestymistavoiltaan poikkeavia toteutuksia, mutta osallistujamäärät ovat olleet niin vähäisiä, ettei suurinta osaa ole voitu toteuttaa. Yleisesti ottaen ruotsin kursseille on suuri tarve, erityisesti kunnissa, joissa ruotsinkielisiä on paljon, mutta mielenkiintoisten ja sopivien kurssien löytäminen koetaan haastavaksi. Lisäksi verkossa tarjottavia abikursseja järjestetään niin runsaasti, että lähitoteutuksiin on vaikea saada osallistujia. Suurin osa kesäyliopistojen ruotsin kursseista järjestetään tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

Yleisin syy kurssien poisjättämiselle on se, että oletetaan vapaan sivistystyön toimijoiden välillä vallitsevan keskinäinen työnjako, jonka mukaisesti kursseja järjestetään.

Keräsimme lisäksi ruotsin kielikurssien parhaita käytäntöjä (best practices). Tässä vinkit kielikurssien tuunaamiseen ja innovatiivisiin toteutuksiin.

Sommaruniversiteten tackar Svenska kulturfonden för bidraget som möjliggjorde det här aktuella och viktiga projektet, för att befrämja och väcka intresse för svenska studier inom sommaruniversiteten. Ett mångsidigt kunnande av det andra inhemska språket är en central del av arbetslivskompetensen i dagens samhälle.

Centralorganisationen har gjort en utredning om svenska kursutbudet inom sommaruniversiteten 2022. Utredningens resultat sammanfattat:

Totalt 80 % av sommaruniversiteten erbjöd svenska kurser i sitt utbildningsutbud år 2022. I utredningen ville vi kartlägga hurudana kurser som erbjöds, med vilka teman, hur de motsvarar/inte motsvarar behoven och vilka de vanligaste orsakerna är till att kurser inte erbjuds. Under år 2022 arrangerades sammanlagt 21 svenska kurser inom sommaruniversiteten.

Enbart 12,5 % av de som svarat på enkäten uppger att utbudet fullständigt motsvarar regionens behov, emedan 50 % anser att utbudet bra motsvarar behoven och 37,5 % svarar att det varken är bra eller dåligt. Kurs-idéerna har enligt svaren ofta fötts av kundönskemål, och trots detta har många av kurserna inte förverkligats, bland annat på grund av för få deltagare. Studeranden kommer tack vare distansstudiemöjligheterna från hela Finland.

Nästan hälften, 44 %, av sommaruniversiteten uppger att de vill ha fler svenska kurser i sitt utbud i framtiden, emedan 56 % inte upplever det som nödvändigt. De som svarat positivt, önskar fler kurser som berör arbetslivet i allmänhet, men inte lika betonade på kundservice som tidigare. Kurser som ger studiepoäng intresserar också, till exempel sådana kurser, som höjer högskolestuderandens svenska kunskaper till en sådan nivå, att de kan delta i sina egna ämnesstudier på svenska. Dessutom intresserar kurser som berör översättning till svenska, ifall lämpliga lärare skulle finnas tillgängliga. Ett visst intresse för diskussionskurser på svenska kunde också skönjas.

Några kurser med avvikande tema och tillvägagångssätt har ordnats under tidigare år, men deltagarantalet har varit så pass lågt att de flesta kurser inte förverkligats. Allmänt taget finns ett stort behov av kurser på svenska speciellt i kommuner där den svenskatalande populationen är större, men man upplever att intressanta och passande kurser är utmanande att hitta. Ett överflöd av nätbaserade Abi-kurser kan också konstateras, vilket leder till svårigheter att få ihop tillräckligt med deltagare lokalt. Majoriteten av svenska kurser ordnas för tillfället i huvudstadsregionen och Åbo.

Vanligaste orsaken till att kurser inte ordnas är att man utgått från att kurserna arrangeras enligt en viss arbetsfördelning sommaruniversiteten och andra fria bildningens aktörer emellan.

Vi samlade best practices från svenska kurser och här kan du få tips på att piffa upp en språkkurs eller erbjuda något utöver det ordinära.